REGULAMIN SKLEPU BIO PLUS


Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem https://bio-kult.pl przez BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź.

  

Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego BIO PLUS prowadzi poprzez sieć Internet sprzedaż Towarów i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów z BIO PLUS.

  

Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

 

 

§ 1

Definicje i dane kontaktowe

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://bio-kult.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego BIO PLUS sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w ofercie BIO PLUS;

 2. BIO PLUS - BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź;

 3. Klient - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 4. Treści - cała zawartość merytoryczna Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź oraz Towarach;

 5. Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień na Towary i zawarcie umowy o Towary;

 6. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. BIO PLUS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez BIO PLUS za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 8. Formularz zamówienia - funkcjonalność Sklepu Internetowego zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do BIO PLUS poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów;

 9. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez BIO PLUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od BIO PLUS cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 10. Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego;

 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.)

 12. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 13. Usługa świadczona drogą elektroniczną - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez BIO PLUS;

 14. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz.U.2020.794 t.j. ) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowanych dla sprzedaży poprzez sieć Internet;

 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 t.j.) ;

 16. Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. );

 17. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U.2019.1145 t.j .).

 1. Dane BIO PLUS są następujące: BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, adres mailowy sklep@bio-kult.pl, strona www: https://bio-kult.pl, telefon: +48 61 628 08 88. Adres, na który należy odesłać Towar w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji: BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo.

  

§ 2

Procedura zawarcia umowy

 1. Sklep internetowy służy do zawierania umów wykonania i sprzedaży Towarów między Klientem a BIO PLUS.

 2. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów składają się czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Procedura zawierania umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowana jest w § 5 Regulaminu.

 3. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym można składać poprzez jego funkcje jak również drogą mailową i telefonicznie.

 4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:

 1. założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta Konta Klienta poprzez rejestrację Klienta;

 2. zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła, przy czym czynności te nie są konieczne dla składania zamówień na Towary, a jedynie do korzystania ze wszelkich funkcji jakie oferuje Sklep Internetowy.

 1. W celu prawidłowego złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego konieczne są następujące czynności:

 1. posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez posiadania lub korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany);

 2. wybór zamawianego Towaru;

 3. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;

 4. wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);

 5. wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (adres dostawy, dane do faktury itp.);

 6. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.

 1. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do BIO PLUS za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 5 BIO PLUS niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia drogą mailową lub telefonicznie, BIO PLUS przesyła na podany przez Klienta adres mailowy, potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach ustalonych pomiędzy stronami mailowo lub telefonicznie oraz niniejszy Regulamin.

 3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

 4. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, o których mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).  

 6. Niezależnie od postanowień ustępu 1 - 9, w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a BIO PLUS umowy Usługi świadczone drogą elektroniczną, stosownie do § 5 Regulaminu.

 7. Niezależnie od postanowień ustępów 1 – 9, w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami możliwy jest kontakt z BIO PLUS, z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą w szczególności kontaktu w celu dokonania zmian w zamówieniu, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez BIO PLUS.

 

§ 3

Płatności i dostawy

 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się:

 1. za pośrednictwem płatności gotówkowej przy odbiorze (za pobraniem);

 2. w formie przelewu tradycyjnego;

 3. w formie przelewu elektronicznego (on-line);

 4. za pośrednictwem kart płatniczych, debetowych, kredytowych;

 5. za pośrednictwem metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet udostępnionych w Sklepie, w szczególności poprzez sposoby płatności oferowane przez operatora Przelewy24 lub innego Dostawcę Usługi Płatniczej, jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu.

 1. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

 2. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy) i kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary. W Sklepie Internetowym na bieżąco jest również podawana informacja o ewentualnej niedostępności danego Towaru.

 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (b)-(e)dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:

  1. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;

  2. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;

  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (c)- (e) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;

  4. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez:

 1. odbiór osobisty;

 2. wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 3. wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 4. usługę paczkomaty Inpost.

 1. Zamówienia na Towary są realizowane w dni robocze, w terminie 2 dni roboczych (48 godzin), od dnia:

 1. potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobu płatności o którym mowa w ust. 1 pkt (a);

 2. wpływu należności z tytułu zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1,

co oznacza, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów.

 1. BIO PLUS przewiduje możliwość wprowadzania promocji dotyczących kosztów dostawy takich jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty, innych podobnych lub wszelkich innych promocji, w tym cenowych przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo dostępna Sklepie Internetowym w ramach procedury składania zamówienia.

 2. Nie prowadzimy wysyłki za granicę. 

  

§ 4

Obowiązki Klientów

 1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

  

§ 5

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. BIO PLUS za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie z BIO PLUS za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:

 1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących BIO PLUS i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z BIO PLUS i jej wykonania;

 2. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z BIO PLUS, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;

 3. umożliwieniu Klientowi zawarcia z BIO PLUS za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu w szczególności uzgodnienia warunków umowy, ustalenie ceny za Towar;

 4. prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 5. umożliwieniu pozostałego kontaktu z BIO PLUS.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego BIO PLUS świadczy, w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. Konto Klienta i Formularz zamówienia;

  2. udostępnienie Treści, w tym prezentacja Towarów;

  3. usługę Newsletter;

  4. Formularz reklamacyjny.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury rejestracji Klienta, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Do zawarcia umowy o inne usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.

 3. Rozwiązanie umowy o usługę Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.

 4. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:

 1. połączeniem z siecią Internet;

 2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

 1. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio § 7 Regulaminu.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. BIO PLUS informuje stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, że Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. dotyczącej Towarów;

 2. dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).

 2. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres magazynu BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo oraz przesłać FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY na maila sklep@bio-kult.pl

  

 

 

§ 7

Reklamacje

 1. BIO PLUS ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.

 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 6.

 3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych BIO PLUS, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, przy czym reklamowany Towar prosimy odesłać na adres: BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo.

 4. Klient może skorzystać z FORMULARZA REKLAMACJI. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

 5. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt BIO PLUS dostarczyć wadliwy Towar do BIO PLUS na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność BIO PLUS z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 8. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument nie wskazał adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu reklamacyjnym, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną na adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.

 9. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego poniesione przez Konsumenta koszty związane z dostarczeniem wadliwego Towaru do Sprzedawcy, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 

 

§ 8

Wymagania techniczne

Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

  

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.

 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym https://bio-kult.pl przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną.

 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

  1. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

  2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

  3. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

  4. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Regulamin może być zmieniony przez BIO PLUS. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem, jak również do usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym tj. usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

  

  

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

  

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy - w weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 • w przypadku usług - zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, adres mailowy sklep@bio-kult.pl, strona www: https://bio-kult.pl , telefon: +48 61 628 08 88 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać rzecz na adres BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  

  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji)

 

 
Adresat: BIO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000801398, NIP: 7252292939, REGON: 384399473, ul. dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, adres mailowy sklep@bio-kult.pl, strona www: https://bio-kult.pl, telefon: +48 61 628 08 88

-